You are here

Picture of Admin User
Error mio
by Admin User - Wednesday, 9 January 2013, 03:00 AM
 
---> ข้อความนี้ถูกแปลโดยโปรแกรมโดยไม่ต้องแก้ไข ข้อความต้นฉบับ

เรื่องแปล
: ผิดพลาดของฉัน


ดูเหมือนว่าฉันลืมเปลี่ยน CARDICIS เซิร์ฟเวอร์และจริงๆได้รับข้อความหรือไม่
Picture of Admin User
Re: Error mio
by Admin User - Wednesday, 9 January 2013, 03:11 AM
 
---> ข้อความนี้ถูกแปลโดยโปรแกรมโดยไม่ต้องแก้ไข ข้อความต้นฉบับ

เรื่องแปล
: Re: ข้อผิดพลาด Mio


อย่าเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์: (
Picture of Usuario Test
Re: Error mio
by Usuario Test - Wednesday, 9 January 2013, 03:19 AM
 
---> ข้อความนี้ถูกแปลโดยโปรแกรมโดยไม่ต้องแก้ไข ข้อความต้นฉบับ

เรื่องแปล
: Re: ข้อผิดพลาด Mio


แก้ไข

(แก้ไขโดย Admin User - พุธ 9 มกราคม, 2013, 03:18)
You are not logged in. (Login)