You are here

Picture of Admin User
Prueba de nuevo API
by Admin User - Friday, 17 February 2012, 05:36 PM
 
---> הודעה זו תורגמה על ידי התוכנית ללא רוויזיה. הודעה מקורית.

תורגם על הנושא.
:
Picture of Daniel Pimienta
Re: Prueba de nuevo API
by Daniel Pimienta - Friday, 17 February 2012, 06:30 PM
 
---> הודעה זו תורגמה על ידי התוכנית ללא רוויזיה. הודעה מקורית.

תורגם על הנושא.
:
Picture of Daniel Pimienta
Re: Prueba de nuevo API
by Daniel Pimienta - Saturday, 18 February 2012, 03:43 PM
 
---> הודעה זו תורגמה על ידי התוכנית ללא רוויזיה. הודעה מקורית.

תורגם על הנושא.
: Re: Prueba דה נואבו API


בסדר! הבה'' s לראות מה יקרה עכשיו. האם אקבל הודעה מתינות? התרגום יהיה יעיל? נושא יתורגם בגוף ההודעה?

אני רוצה לראות את זה קורה אז יש לנו פלטפורמה הפגנה מושלמת.

להתראות.

You are not logged in. (Login)